Büyük Dilek Duası


Dua hakkında

Hz.Resulullahi ve Sellem birgün arkasını mihraba verip oturmuştu. Cebrail. a.s içeri girip selam verdi buyurdu ki :

-Ya Muhammed (s.a.s) Allâh sana selam etti. Bu duayı sana ve ümmetine hediye gönderdi ve hem buyurdu ki:

-Ben Azimüşsan bu duayı Arş-ı azam sağında bu cihanı yaratmadan 500 yıl evvel yazdım. Şimdi her kim bu duayı Ramazan ayının evvelinde, ya ortasında, ya ahirinde, cuma gecesi bir niyet için okusa Allahu Teala der ki :

Hacet Duası

-Ol benim has kulumdur, Ol kuluma ben ne haceti varsa reva kılarım. Dahi ol kişi Kadir gecesine erişe, bu dua berekatına dahi Allâh Teala gökte 70 bin ferişteh yaratmıştır ve 70 bin ferişteh yeryüzünde yaratmıştır. Her feriştehin 70 bin başı vardır.ve her başında 20 ağzı vardır ve her ağzında 20 dili vardır ve her dili türlü türlü tesbihler ve tehliller ederler. Sevabını bu duayı ‘okuyan’ kişiye yahut ‘okutan’ yahut ‘yazdıran’ yahut’götüren’e bağışlarlar ve dahi her kim bu duayı Ramazan ayının her cuma gecesi veyahut gündüzleri okusa ya okutsa ya götürse ya dinlese Allah’ü Teala buyurur:

-O kulum her türlü haceti varsa reva ederim dedi. Ve dahi Ya Muhammed (sav) cümle halayık (halklar) kalbinden kalktığında uryan (çıplak) olsa gerektir. Ol vakit bu duayı Ramazan-ı Şerif’e tazim için okuyan kimselere melekler Cennet’e libaslar getirip giydirseler gerektir ve dahi ol libaslar 70 bin feriştehler ellerinde inciden kadehler ile içlerinde türlü türlü şaraplar ola ve üzerlerine mühürleri olup ol mühürleri : La ilahe ilallalah Muhamemmedün Resulullah ola. feriştehler çağrışıp edeler.

-Bu hediyeler ve bahşiş filan oğlu filan Ramazan-ı Şerif ayına tazimen bu duayı hergün veya cuma günleri veya geceleri okudu ve ya okuttu veya dinledi idi. Bu hizmetleri ol kimseye Hak Teala gönderdi.diyeler.

Hz Peygamber buyurdu: -Benim ümmetlerimden bu duayı Ramazan ayında 10 kere okusalar Cennete girmek onlara nasip olur.hiç olmazsa ömründe 1 kere okusunlar ve dahi Hak Teala 70 bin melaike yarada. Ol melaikelerin cümlesi tesbih ve tehlil okuyup sevabını bu duayı tazimen okuyanlara bağışlasalar gerektir. Bu duayı okuyanlar Mevlanın izniyle cennete girseler gerektir. Bu dua berekatında ve bu duanın fazileti pek çoktur.(1)

Resulü Ekrem (s.a.v.) bir gün otururlarken huzuruna Cebrail (a.s.) gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Allahü Teala’nın sana selamı var, bu duayı ümmetine bir hediye olarak verdi. Bunu okuyan bir mü’minin günahı, Arş ve Kürsi ağırlığınca olsa, Allahü Teala onun günahını affeder. Şayet borcu varsa, borcunu ödemeye muvaffak kılar. Bu dua, ölen bir mü’min kulun üzerine okunursa, Allahü Teala onun üzerine yüzbin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nurdan tabaklar getirilir. Ona şöyle derler: “Sen hiç korkma, biz sana müjde vermek için geldik. Kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız.” Kim bu duayı, Ramazan’ın başında, ortasında, sonunda veya son cuma gecesinde her ne niyet ve dilek için okursa, Allahü Teala onun dilek ve niyetini gerçekleştirir.

Dua :

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî es’elüke bismikel husnâ. Yâ Allâhü, fa’lem ennehû lâ ilâhe illallâh. Yâ Rahmânü er rahmânü allemel kur’ân. Yâ Rahîmü ve kânellâhü ğafûran rahîmâ. Yâ Mâlikü mâliki yevmid dîn. Yâ Kuddûsü el melikül kuddûsüs selâm. Yâ müteâlî fe teâlellâhül melikül hakk. Yâ selâmü vâllahü yed’û ilâ dâris selâm. Yâ mü’minü el mü’minül müheyminül azîz. Yâ Azîzü ve kânellâhü azîzen hakîmâ. Yâ cebbâru elcebbârul mütekebbir. Yâ hâliku fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn. Yâ müsavviru hüvellezî yüsavviruküm fil erhâm. Yâ bâriü el bâriül musavvir. Yâ evvelü hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtın. Yâ şekûru inne rabbenâ le ğafûrun şekûr. Yâ vedûdu ve hüvel ğafûrul vedûd. Yâ zâhiru vez zâhiru vel bâtın. Yâ kâimü kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû. Yâ hayyü Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Yâ alîmü ve hüves semîul alîm. Yâ basîru innallâhe basîrun bil ıbâd. Yâ halîmü innehû le alîmün halîm. Yâ hakîmü ve kânellâhü azîzen hakîmâ. Yâ kerîmü innallâhe le ğaniyyün kerîm. Yâ kâdiru kul hüvel kâdiru alâ en yeb’as. Yâ muktediru ınde melîkin muktedir. Yâ bâisü innallâhe yeb’asü men fil kubûr. Yâ râziku vallahü hayrur râzikîn. Yâ vârisü Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ard. Yâ kaviyyü innallâhe le kaviyyün azîz. Yâ şehîdü innallâhe alâ külli şey’in şehîd. Yâ mübdiü innehû hüve yübdiü ve yüıyd. Yâ razzâku vallâhü yerzüku men yeşâ’. Yâ tevvâbü innallahe kâne tevvâben rahîmâ. Yâ vehhâbü inneke entel vehhâb. Yâ celîlü zül celâli vel ikrâm. Yâ cemîlü fasbir sabran cemîlâ. Yâ vekîlü ve kefâ billâhi vekîlâ. Yâ kâfi ve kefallâhül mü’minînel kıtâl. Yâ veliyyü ve hüvel veliyyül hamîd. Yâ rabbi fe tebârekellâhü rabbül âlemîn. Yâ ğaniyyü vallâhül ğaniyyü ve entümül fükarâ’. Yâ şâkiru innallahe şâkirun alîm. Yâ hallâku ve hüvel hallâkul alîm. Yâ muhsinü vallâhü yühibbül muhsinîn. Yâ kadîrü vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Yâ müfaddilü vallâhü zül fadlil azîm. Yâ mütimmü ve yütimmü ni’metehû aleyk. Yâ müızzü tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ’. Yâ rafiy’u rafiy’ud deracâti zül arş. Yâ şefiy’u men zellezî yeşfeu indeh. Yâ kebîru innallâhe kâne aliyyen kebîrâ. Yâ hakku fe teâlellâhül melikül hakk. Yâ berru innehû hüvel berrur rahîm. Yâ vitru veş şef’ı vel vetr. Yâ ğaffâru innehû kâne ğaffârâ. Yâ ğâfiru ve ente hayrul ğafirîn. Yâ hamîdü tenzîlün min hakîmin hamîd. Yâ mennânü belillâhü yemünnü aleyküm. Yâ Bâkî ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm. Yâ vâhidü kul hüvellâhü ehad. Yâ metînü innallâhe hüver razzâku zül kuvvetil metîn. Yâ hâdi innallâhe yehdi men yeşâ’. Yâ bediy’u bediy’as semâvâti vel ard. Yâ aliymü âlimül ğaybi veş şehâdeh. Yâ fettâhu ve hüvel fettâhül alîm. Yâ mühıytu vallâhü bimâ ta’melûne mühît. Yâ kâdî vallâhü yakdî bil hakk. Yâ samedü allâhüs samed. Yâ hasîbü ve kânellâhü alâ külli şey’in hasîbâ. Yâ nasîru ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Yâ vâsiu ve kânellâhü vâsian hakîmâ. Yâ kâhiru ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih. Yâ kebîru kebîrul müteâl. Yâ men leyse lehû veledün lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. Yâ men leyse ke mislihî şey’ün ve hüves semîul basîr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Bir önceki yazımız olan Ezanlar Okunur Gün be Gün İçli İçli başlıklı makalemizde aşk, eyy aşk ve yüce hera hakkında bilgiler verilmektedir.

Büyük Dilek Duası ile Benzer Yazılar:

Aradığınız Bunların İçinde Olabilir

15 Ağustos 2013 Saat : 9:32
Facebook Twitter

Büyük Dilek Duası Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed
Sağlık Köşesi
Yemek Tarifleri
Erkekçe
Resimlerin Dili
Kasım 2017
P S Ç P C C P
« Oca    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kategoriler

Çok Okunanlar

Facebook Hayran Sayfası

Devamını oku:
Kadim Dolunay’dan Sözler

Sözler Yazılar Mesajlar - Kadim Dolunay'dan Sözler “Üşüyorum” dedi, Ceketim yoktu, yüreğimi verdim… Kadim Dolunay

Ases Nedir

Ases Nedir Ases teşkilatı Osmanlı devleti'nde, şehirlerde geceleri dolaşan güvenlik kuvveti. Ases teşkilatı, ilhanlılardan selçuklulara, oradan da osmanlıLara geçti. Bu...

Saydam Tabaka – Sümüksel Zar Urları

SAĞLIK KÖŞESİ - GÖZ SAĞLIĞI Adenomlarm, iyicil epitel urlarının, yağ urlarının (fibrom), v.b. yanısıra, özellikle sümüksel zar epitel urları üstünde...

Kapat